ACHTERGRONDEN‎ > ‎

Agroforestry

Landbouw in Natuur. Wat is agroforestry?
 
Het World Agroforestry Centre (vroeger ICRAF) definieert agroforestry als volgt:
Agroforestry is een verzamelnaam voor systemen van landgebruik waarbij houtige meerjarige gewassen bewust gebruikt worden op hetzelfde perceel als landbouwgewassen en/ of dieren, door ze ruimtelijk te combineren, na elkaar te laten volgen, ofwel beide.

Minder hoogdravend is het EURAF:

Het bijzondere aan agroforestry is dat men bomen, voedselgewassen en/of vee integreert in hetzelfde stuk land. De bomen kunnen midden op het stuk grond staan [boomgaarden- idee] of aan de randen [de idee van hagen].
In agroforestry is de interactie van deze delen van het ecologisch systeem juist bekeken en wordt er meegenomen.

Agroforestry versus conventionele landbouw

Omdat ruimte in Noord west Europa kostbaar is en dat is de landbouwgrond in Nederland zeker, moet de productiviteit ervan hoog zijn. Een reden waardoor in het verleden boeren kozen voor de monocultuur.

Bij deze conventionele landbouw wordt gekozen voor één gewas op grote schaal (monocultuur), of één diersoort [intensieve veeteelt, melkveehouderij ] op één stukje ruimte. Dat kan land zijn, maar dat hoeft niet eens [megastallen], want de ruimte waarin wordt geproduceerd, ziet men als het ware los van de directe omgeving.
 

Maar .... monoculturen zijn niet de meest efficiënte oplossing. Doordat men zo intensief produceert trekt men een grote wissel op de bodem en op omliggende terreinen.[bodem uitputting, mestoverschot, uitrij stank, waterveronreiniging]
En tenslotte: ze zijn niet zuinig in het gebruik van energie [fossiele brandstoffen].
 
Het combineren van noten- of vruchtbomen rijen met gras- of akkerland met gevarieerde elkaar ondersteunende gewassen presteert economisch en ecologisch beter. Deze manier van werken en kan ook gecombineerd worden met het op een diervriendelijker wijze houden van vee.
 
 
 
Voor meer informatie over agroforestry
 
 
De bomen gaan erosie en uitspoeling tegen, zorgen ervoor dat de te oogsten granen, groenten minder snel uitdrogen en temperen het directe zonlicht dat de bomen organische stoffen aan de bodem teruggeven, zodat men minder tot geen input [kunstmest en insectenbestrijdigsmiddelen] hoeft te kopen.


Wetenschappelijk onderzoek in Nederland:

http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Alterra/Expertisegebieden/De-duurzame-bodem/Duurzaam-bodemgebruik.htm

Comments